Polityka prywatności

Polityka prywatności przetwarzania danych osobowych i Cookies: JS INWESTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

1. DOKŁADNE OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Jako JS INWESTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Al. Armii Krajowej 220, Pawilon 1, pokój 215, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472096375, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000309491, adres e-mail: biuro@jsinwestor.pl, w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych klientów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

2. JAKIE DANE I W JAKI SPOSÓB DANE SĄ ZBIERANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
Państwa dane osobowe uzyskane przy składaniu zapytania wykorzystujemy w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy, sprzedaży produktów i usług, wykonania ciążących obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski w terminie i formie przewidzianej przepisami oraz marketing bezpośredni własnych produktów i usług, za pośrednictwem poczty e-mail oraz kontaktu telefonicznego, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Podstawowym źródłem pozyskiwania danych są zapytania od klientów oraz zamówienia do dostawców produktów i usług złożone:
– osobiście w siedzibie firmy przy Al. Armii Krajowej 220, Pawilon 1, pokój 215, 43-300 Bielsko-Biała,
– telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
Administrator pozyskuje w ten sposób imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania (miasto, ulica, lokal), NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą), PESEL, nr dowodu osobistego, stanowisko.
Informujemy, że na naszych stronach internetowych działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści i oferty do zainteresowania użytkownika. Każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH PRZETWARZANIA
Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy, sprzedaży produktów i usług, wykonania ciążących obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski w terminie i formie przewidzianej przepisami oraz marketing bezpośredni własnych produktów i usług, za pośrednictwem poczty e-mail oraz kontaktu telefonicznego, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów i usług. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówienia.
Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy, sprzedaży produktów i usług, wykonania ciążących obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski w terminie i formie przewidzianej przepisami oraz marketing bezpośredni własnych produktów i usług, za pośrednictwem poczty e-mail. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna) oraz na potrzeby ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń albo ustania przydatności.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności:
– podmiotom świadczącym nam usługi notarialne, doradcze, konsultacyjne, hostingowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
Innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz, podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie.
– firmie JS INWESTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 220, Pawilon 1, pokój 215, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 5472074445, działający w zakresie zleceniodawcy lub podwykonawcy usług.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Nie przekazujemy Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6. PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczy danych osobowych) o:
– sprostowanie (poprawienie) danych,
– ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych),
– usunięcie danych,
– dostęp do danych (o informacje o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych),
– przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie firmy lub wysyłając maila ze stosowną informacją na adres biuro@jsinwestor.pl.
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
Zakres z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas.

7. PRAWO SPRZECIWU
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:
– ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
– podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

8. ZGODA
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określony sposoby wykorzystania Państwa danych.
Taka zgoda może umożliwić np. przesyłanie informacji handlowych naszych produktów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby naszych akcji promocyjnych.
Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.

9. SKARGA
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. INFORMACJE TECHNICZNE – PLIKI COOKIE
Administrator wykorzystuje własne cookies w celu poprawnego działania strony internetowej www.jsinwestor.pl, a w szczególności dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z ww. strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić dostosowaną do jego potrzeb.
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu.
Możesz również za każdym razem po wizycie strony www.jsinwestor.pl usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji ‘Pomoc’ Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony www.jsinwestor.pl.
Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

11. DANE KONTAKTOWE
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasz adres: 43-300 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220, pawilon 1, pokój 215, mail: biuro@jsinwestor.pl.

 

Zostaw numer telefonu. Oddzwonimy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu telefonicznego. Szczegóły w Polityce prywatności.