Polityka prywatności

Polityka prywatności przetwarzania danych osobowych i Cookies:

JS INWESTOR Sikora Sitarz Spółka komandytowo-akcyjna

1. Administratorem danych osobowych jest:
JS INWESTOR Sikora Sitarz Spółka komandytowo-akcyjna, al. Armii Krajowej 220, pawilon 1, pokój 215, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472096375, REGON 240955724, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000894500, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (wpłacony w całości). Adres e-mail: biuro@jsinwestor.pl, zwany dalej „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod numerem: 500 501 800 lub pod adresem e-mail: biuro@jsinwestor.pl

Odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

2. Jakie dane i w jaki sposób są zbierane dane
W sytuacji zainteresowania naszą ofertą przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nr telefonu, bądź adres e-mail. W przypadku podjęcia działań bezpośrednio zmierzających do zawarcia z nami umowy deweloperskiej bądź kupna – sprzedaży niezbędne są nam dane, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zamieszkania i korespondencji, PESEL, numer rachunku bankowego a także numer dokumentu tożsamości. Natomiast podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/ Pana wizyty, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie poświęconym plikom cookies.

3. Cele, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdują się wyszczególnione cele przetwarzania wraz z podstawami prawnymi oraz okresem przetwarzania:

– Zawarcie i wykonanie umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej i sprzedaży nieruchomości (kontakt w sprawie warunków umowy, terminu odbioru nieruchomości, rozliczenia kosztów i innych istotnych kwestii związanych ze zobowiązaniami stron). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższej sytuacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane od momentu ich zebrania do czasu wykonania lub rozwiązania powyższych umów.
– Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami stron umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO. Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej między stronami umowy.
– Rozliczenie należności publicznoprawnych oraz wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości. Dane wynikające z ksiąg rachunkowych należy przechowywać przez okres pięciu lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą.
– Wykorzystywanie plików cookies (omówione w pkt 4). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zapytanie na wykorzystywanie cookies przy pierwszym wejściu na stronę internetową). Dane osobowe pochodzące z plików cookies będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.
– Cele związane z profilowaniem (omówione w pkt 5). Podstawą prawną przetwarzania tego rodzaju danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe przetwarzane głównie do celów analitycznych lub prognozy Państwa zachowania będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się, utraty przydatności lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.

4. Pliki cookie
Administrator wykorzystuje własne cookies w celu poprawnego działania strony internetowej www.jsinwestor.pl, a w szczególności dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z ww. strony internetowej.
W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić dostosowaną do jego potrzeb. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie strony www.jsinwestor.pl usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji ‘Pomoc’ Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony www.jsinwestor.pl. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

5. Profilowanie
Administrator danych korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. Google Analytics), w tym również profilowania, jednak nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w istotny sposób wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych (także w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy Państwa osobistych preferencji i zachowań. Podstawą prawną profilowania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora- np. analiza i optymalizacja). Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania i zablokowania instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki.

6. Odbiorcy danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na rzecz Administratora Danych celem wykonania obowiązków ciążących na Administratorze lub usprawnienia działalności przedsiębiorstwa (m.in. biuro księgowo – kadrowe, informatyk, prawnik, doradca finansowy, przedsiębiorstwo hostingowe). Informujemy, że korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają gwarancje przetwarzania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom kontroli skarbowej w razie zgłoszenia przez organ żądania na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie.

W związku z tworzeniem profili przy wykorzystywaniu narzędzi takich jak Google Analytics, Pani/ Pana dane (tylko i wyłącznie te zbierane za pomocą cookies, więcej w pkt IV i V) nie będą przekazywane do Państw poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. Przysługujące uprawnienia
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczy danych osobowych) o:

– sprostowanie (poprawienie) danych,
– ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych),
– usunięcie danych,
– dostęp do danych (o informacje o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych),
– przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie firmy lub wysyłając maila ze stosowną informacją na adres biuro@jsinwestor.pl. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas.

8. Prawo sprzeciwu
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:
– ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
– podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń

9. Zgoda
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określony sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwić np. przesyłanie informacji handlowych naszych produktów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby naszych akcji promocyjnych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.

10. Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. ADRES: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00

11. Dane kontaktowe
w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasz adres: 43-300 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220, pawilon 1, pokój 215, mail: biuro@jsinwestor.pl.